Lyma Computers   Service & Kwaliteit, Belangrijker dan ooit ! 

Toevoegen aan Favorieten
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Vul uw e-mail adres in:
 
     Home       LEDs       Diensten       Downloads       Info       Contact       Voorwaarden & Privacy 

 
Algemene Voorwaarden LYMA BVBA

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN.
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt.
De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.
De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. PRIJZEN.
Tenzij partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zullen we de bestelde werken uitvoeren tegen de forfaitaire prijs die in de overeenkomst met de opdrachtgever werd overeengekomen. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De klant zal deze tarieven en eenheidsprijzen te allen tijde bij ons kunnen opvragen.

3. OVERMACHT.
Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht aangeduid: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock - out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica - , internet-, of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie in te perken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.


4. VERVOER.
Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de aflevering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten. LYMA BVBA zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding van LYMA BVBA te eisen.

5. BETALING.
a) Onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag vermeld op de facturen. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur. Facturen die via mail verstuurd zijn, zijn rechtsgeldig.
b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door LYMA BVBA aangegeven wijze.
c) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
d) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.
e) In geval van gehele of gedeeltelijke niet - betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet - tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 30 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade

6. TERUGZENDING OF RUILING.
a) De goederen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden teruggezonden of geruild.
b) Binnen acht dagen nadat de toestemming is verkregen, dienen de goederen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de opdrachtgever na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door ons geleverde of te leveren goederen aan ons verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico 's van het verlies of van de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem wordt geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht, (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van ons. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe op ons onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.
De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico 's (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek aan ons ter inzage voor te leggen.

De klant verbindt zich ertoe om ons te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op ons verzoek de identiteit van de eigenaar meedelen

Bij het niet afhalen van goederen of herstellingen binnen de 60 dagen hebben wij het recht deze goederen te verwijderen of door te verkopen,zonder teruggaven van de reeds betaalde voorschotten.

8. AANSPRAKELIJKHEID-GARANTIES I.V.M. GOEDEREN EN DIENSTEN.
Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden. Op alle verkochte producten gelden de Belgische garantie voorschriften. Installatie, configuratie en software-instellingen vallen nooit onder de garantievoorwaarden en worden aangerekend aan het uurloontarief van de technische dienst. Indien facturen later dan de levering gemaakt zijn geld de leveringsdatum als garantiedatum en niet het factuur.
Transportkosten voor defecte goederen heen en terug naar de leverancier vallen niet onder garantie en worden aangerekend.
Indien wij goederen moeten uittesten die binnengebracht zijn als defect en het blijkt na controle van de technische dienst dat deze niet defect zijn, dan zullen er steeds bestekskosten worden aangerekend voor het uittesten van de producten.
Producten die onder garantie terug betaald of geruild worden, hiervoor worden de dag geldende prijzen der goederen genomen en niet het factuurbedrag;
Op gratis artikelen, tombola prijzen en of acties door derden is er geen garantie

9. HERSTELLINGEN
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van gegevens, u dient steeds zelf back-ups te nemen alvorens u uw goederen aflevert voor herstelling, producten die binnen gebracht worden voor herstelling dienen binnen 60 dagen afgehaald te worden, daarna worden deze verwijderd.

10. WANPRESTATIE.
a) Uitvoering van de overeenkomst geschiedt pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede waarborg te eisen van goed nakomen der overeenkomst. Indien de afnemer deze voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst met onze afnemer op te schorten, hetzij de overeenkomsten met onze afnemer te beëindigen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder beroep te doen op de Rechtbank.
b) Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belopen van 20% der betrokken som en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd,hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.

11. GESCHILLEN.
Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt of Tongeren bevoegd, dit naar onze vrije keuze.

 

Privacy statement LYMA BVBA (Lyma Computers)

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

LYMA BVBA
Hasseltsesteenweg 123
B-3720 Kortessem
BTW-nummer: BE 0811.794.186


UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Bij Lyma Computers verzamelen we uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
Bij een contact met Lyma Computers bewaren we:

uw e-mailadres als u dit invoert op deze website
alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft
(bijvoorbeeld contactgegevens en/of informatie aangaande de dienstverlening).

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst.

De gegevens worden enkel door Lyma Computers of haar partners gebruikt voor de uitvoering van hun werkzaamheden.


RECHTSGROND

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we uw persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden of andere relevante informatie mee te delen.


BEVEILIGING

Lyma Computers neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.


DELEN MET DERDEN

Lyma Computers verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Lyma Computers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste contact, verplichte informatie wordt gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard.


RECHTEN

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om kosteloos onjuiste gegevens die betrekking op u hebben, te laten corrigeren, te doen wissen of het gebruik ervan te verbieden. U heeft het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contactpagina van deze website. Binnen de 30 dagen neemt onze verantwoordelijke voor de privacy contact met u op en zal u voorzien van een antwoord.

U kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de gegevensbeschermingsautoriteit mocht u van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens.

Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Wij verzoeken u vriendelijk uw mening te richten aan de contactpagina zoals op onze website www.lyma.be staat vermeldt.


HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY-BELEID?

Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren:

via e-mail:

via briefwisseling:
LYMA BVBA
verantwoordelijke voor de privacy
Hasseltsesteenweg 123
3720 KORTESSEM.